+370 610 13311/ info@enerty.lt /

Тариф и цены

Планы и тарифы:

«ENERTY» предлагает своим потребителям два основных плана цен на электрическую энергию. Цены поставки электрической энергии зависят от характера деятельности Вашего предприятия и графика потребления электрической энергии.

Мы предлагаем Вам:

  • Профессионализм – опыт персонала в области электроэнергетики и знания в области торговли электричеством.
  • Конкурентоспособные цены на электричество, так как мы являемся одним из лидирующих независимых поставщиков розничной электрической энергии в Литве.
  • Дополнительные услуги, оказываемые одновременно с подачей электрической энергии:
    • подробный анализ потребления клиентом электрической энергии;
    • способы оптимизации издержек за электрическую энергию;
    • профессиональные консультации по вопросам электроэнергетического хозяйства.
«Зеленая» электроэнергия
«Зеленая» электроэнергия на 100 процентов произведена из возобновляемых источников энергии (ВИЭ). Клиенты, которые выбрали для заключения договоры приобретения зеленой энергии, получают сертификат, подтверждающий, что поставляемая им электроэнергия произведена из ВИЭ. Данный план является самым актуальным для предприятий, социальная ответственность для которых является приоритетным вопросом. Клиенты, употребляющие «зеленое» электричество, тем самым демонстрируют свое ответственное отношение к экологическим проблемам и способствуют сохранению ограниченных и постоянно иссякающих ресурсов Земли. После заключения договора мы предоставляем возможность использовать логотип зеленой энергии в рекламных и имиджевых кампаниях.
«ENERTY» торгует зеленой энергией и в Латвии и Эстонии.
TIRGUS CENA
Plāns sniedz iespēju pirkt elektroenerģiju elektrības biržā. Elektrības cena šajā plānā sastāv no mainīga tarifa, kuru nosaka elektrības cena Nord Pool biržā un fiksēts nodoklis (pakalpojumu sniedzēja procents).
ZAĻĀ ELEKTROENERĢIJA
Zaļā elektroenerģija 100 % tiek iegūta no atjaunojošajiem enerģijas resursiem (AER). Klienti, kas noslēguši „zaļās“ elektroenerģijas pirkšanas līgumus, saņem sertifikātu, kas apstiprina, ka tiem piegādātā elektroenerģija tiek izgatavota no AER. Šis plāns ir ļoti aktuāls uzņēmumiem, kuriem sociālā atbildība ir primārs jautājums. Klienti, kas savā uzņēmējdarbībā lieto no atjaunojošajiem enerģijas resursiem izgatavoto elektrību, parāda savu atbildīgo viedokli par ekoloģiskajām problēmām un pievienojas pie ierobežoto un visu laiku iznīkstošo Zemes resursu aizsargāšanas. Noslēdzot līgumu, sniedzam iespēju reklāmas un izplatāmajos bukletos lietot zaļās elektrības logotipu.